Contact Us!

Gmina Nowosolna

loading...

Osiedle Nowosolna

loading...
loading...

XLVII Sesja Rady Gminy Nowosolna [28 marca]

28 marca, o godzinie 9.00, w sali Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie (Plichtów 21) odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Nowosolna.

 

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

obrad XLVII sesji Rady Gminy Nowosolna

w dniu 28 marca 2018 roku

 

 

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

II.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna;
 • wyboru przedstawicieli Rady Gminy Nowosolna do komisji stypendialnej w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów;
 • zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna za 2017 rok;
 • zmiany budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025;
 • wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Nowosolna - Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna w ramach partnerstwa z Powiatem Łódzkim Wschodnim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi, Gminą Koluszki Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach, Gminą Tuszyn Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie, Gminą Andrespol - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu, Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach, Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi projektu pn. Centrum Usług Społecznych „Wisienka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - IX Oś Priorytetowa - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne;
 • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku;
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2018 roku”;
 • podziału Gminy Nowosolna na okręgi wyborcze;
 • podziału Gminy Nowosolna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

III.

 1. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje - udzielenie odpowiedzi.
 3. Wolne wnioski i zapytania - udzielenie odpowiedzi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad XLVII sesji.

Echa Nowosolnej TV


Dożynki Gminne 2017

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Miejsce na Twoją reklamę

 

reklama@echanowosolnej.pl

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Reklama

Zapisz

Zapisz

Zapisz

loading...

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Zapisz

Zapisz

loading...

DOM

loading...

Kuchnia

loading...