XLVII Sesja Rady Gminy Nowosolna [28 marca]

28 marca, o godzinie 9.00, w sali Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie (Plichtów 21) odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Nowosolna.

 

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

obrad XLVII sesji Rady Gminy Nowosolna

w dniu 28 marca 2018 roku

 

 

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

II.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna;
 • wyboru przedstawicieli Rady Gminy Nowosolna do komisji stypendialnej w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów;
 • zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna za 2017 rok;
 • zmiany budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025;
 • wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Nowosolna - Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna w ramach partnerstwa z Powiatem Łódzkim Wschodnim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi, Gminą Koluszki Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach, Gminą Tuszyn Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie, Gminą Andrespol - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu, Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach, Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi projektu pn. Centrum Usług Społecznych „Wisienka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - IX Oś Priorytetowa - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne;
 • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku;
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2018 roku”;
 • podziału Gminy Nowosolna na okręgi wyborcze;
 • podziału Gminy Nowosolna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

III.

 1. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje - udzielenie odpowiedzi.
 3. Wolne wnioski i zapytania - udzielenie odpowiedzi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad XLVII sesji.

Miejsce na Twoją reklamę

 

reklama@echanowosolnej.pl

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Reklama

Business News

loading...
loading...

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.