Contact Us!

Gmina Nowosolna

loading...

Osiedle Nowosolna

loading...
loading...

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Borchówce

4 lipca mieszkańcy sołectwa Borchówka wybiorą nowego Sołtysa oraz Radę Sołecką. Zebranie odbędzie się na placu Centrum Wsi, o godzinie 18.00.

 

 

 

Zarządzenie Nr 0050.1.31.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 czerwca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Borchówka

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 i ust. 2 w związku z § 19 ust. 1 i § 12 ust. 1 pkt. 1 uchwały nr XLVI/286/14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie Statutu Sołectwa Borchówka ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 2769) zarządza się, co następuje:

  • 1. Zarządza się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Borchówka.
  • 2. 1. Zwołuję Zebranie Wiejskie w sołectwie Borchówka, w celu dokonania wyborów, o których mowa w § 1 na dzień 4 lipca 2017  roku (wtorek) na godzinę 1800.
  1. Zebranie Wiejskie, o którym mowa w ust. 1 odbędzie się na placu Centrum Wsi Borchówka (naprzeciwko posesji Borchówka 3 A).
  • 3. 1. Ustala się treść zawiadomienia o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w sołectwie
    Borchówka dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  1. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Borchówka dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, zostanie podane do wiadomości mieszkańców sołectwa Borchówka w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie sołectwa oraz zostanie zamieszczone na stronie internetowej Gminy Nowosolna.
  • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nowosolna.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Nowosolna 

Piotr Szcześniak

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.31.2017
Wójta Gminy Nowosolna
z dnia 16 czerwca 2017 r.

ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY NOWOSOLNA
z dnia 16 czerwca 2017 roku
o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Borchówka
na dzień 4 lipca 2017 roku (wtorek) , godzinę 1800 (I termin Zebrania Wiejskiego)
dla dokonania wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej kadencji 2015 - 2019
z powodu wygaśnięcia mandatu sołtysa i członka rady soleckiej
Zebranie Wiejskie odbędzie się na placu Centrum Wsi Borchówka
(naprzeciwko posesji Borchówka 3 A).

Proponuje się następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2) Stwierdzenie kworum (w przypadku braku kworum w I terminie o godzinie 1800, Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie o godzinie 1830, bez względu na liczbę uczestników Zebrania Wiejskiego, na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Sołectwa Borchówka).

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4) Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej (Statut Sołectwa Rozdział V).

5) Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.

6) Głosowanie tajne - wybór sołtysa.

7) Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania i wyboru Sołtysa.

8) Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków rady sołeckiej w sołectwie Borchówka.

9) Zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej.

10) Głosowanie tajne - wybór członków Rady Sołeckiej.

11) Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania i wyboru członków Rady Sołeckiej.

12) Wolne wnioski i zapytania.

13) Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

Wójt Gminy Nowosolna

Piotr Szcześniak

 

[źródło: www.gminanowosolna.pl]

Echa Nowosolnej TV


Dożynki Gminne 2017

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Miejsce na Twoją reklamę

 

reklama@echanowosolnej.pl

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Reklama

Zapisz

Zapisz

Zapisz

loading...

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Zapisz

Zapisz

loading...

DOM

loading...

Kuchnia

loading...