Animatorzy sportu poszukiwani

Ruszył nabór na stanowiska animatorów sportu. Ogłoszenie dotyczy dwóch stanowisk, w wymiarze 69 godzin w ciągu miesiąca (każde), na terenie kompleksu sportowego "ORLIK 2012" w Wiączyniu Dolnym. Zgłoszenia można składać do 23 lutego 2017 r.

 

 

WÓJT GMINY NOWOSOLNA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ANIMATORA SPORTU

- BOISKA WYBUDOWANE W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO-ORLIK 2012"

 

Przewidywane zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia  dotyczy 2 osób:

Każdy z animatorów zatrudniony będzie na  okres 9 miesięcy (od 1 marca 2017 roku do 30 listopada 2017 roku).

Praca Animatora wykonywana będzie we wszystkie dni robocze oraz w soboty i w niedziele.

Ilość godzin do przepracowania  w ciągu miesiąca na jedno stanowisko – 69 godzin.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 3. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności Animatora Sportu,
 4. posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktor sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej).

Zakres wykonywania czynności Animatora Sportu:

 1. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i przeprowadzanie innych form zajęć sportowych i rekreacyjnych na kompleksie sportowym „ORLIK 2012”  przy Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym w Gminie Nowosolna.
 2. Prowadzenie ewidencji użytkowników obiektu.   
 3. Przygotowywanie informacji okresowych z działań realizowanych na obiekcie.
 4. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia. 
 5. Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
 6. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.
 7. Współpraca z dyrektorami szkół działającymi na terenie Gminy Nowosolna w zakresie organizacji zajęć sportowych. 
 8. Współpraca z stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Nowosolna w zakresie popularyzacji zajęć sportowych.
 9. Aktywizacja sportowa wszystkich mieszkańców Gminy Nowosolna.
 10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
 11. Realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 69 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi  zapisami.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny.    
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, tj. instruktora sportu, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego. 
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – w przypadku posiadania stażu pracy.
 4. Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni
  z praw publicznych (załącznik nr 1).
 5. Pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (załącznik nr 2).
 6. Pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 3).
 7. Referencje – w przypadku  posiadania.
 8. Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (złącznik nr 4).     
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności Animatora Sportu (załącznik nr 5).
 10. Oświadczenie o zatrudnianiu bądź niezatrudnianiu osób.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna (adres: Urząd Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź) w terminie do 23 lutego 2017 r. z adnotacją: nabór na Animatora kompleksu sportowego „ORLIK 2012”  przy Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym w Gminie Nowosolna.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do dalszego etapu naboru jest złożenie wymaganych dokumentów.
 4. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowosolna (nowosolna.bip.net.pl), na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowosolna (www.gminanowosolna.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Nowosolna.
 6. Kandydaci wyłonieni w drodze naboru przed zawarciem umowy zobowiązani są przedłożyć zaświadczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy) oraz ubezpieczenie.
 7. Wójt Gminy Nowosolna zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach Projektu “Lokalny Animator Sportu” w 2017 roku.

Informacje dodatkowe:

 1. Szczegółowy zakres obowiązków animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.

 

Wójt Gminy Nowosolna

Piotr Szcześniak

 

 

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowosolna.

 

 

[źródło:http://gminanowosolna.pl/]

 

Miejsce na Twoją reklamę

 

reklama@echanowosolnej.pl

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Reklama

Business News

loading...
loading...

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.