Obwodnica Nowosolnej znowu na komisji

12 stycznia Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury po raz kolejny zajmie się kwestią obwodnicy Nowosolnej. 

 

Podczas najbliższego posiedzenia komisji radni zajmą się m.in. projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi oraz uwagami komunikacyjnymi. Powróci także temat obwodnicy Nowosolnej, a dokładniej jej skrzyżowania z ulicą Pomorską. Szczegółowych informacji na ten temat udzielać będzie Zarząd Inwestycji Miejskich. 

 

Obrady Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury odbędą się 12 stycznia 2018 r., o godzinie 10.00, w sali 106 B, w Urzędzie Miasta Łodzi (u. Piotrkowska 104).